Schoolkaatsen in Arum

Hierbij de uitslagen van het schoolkaatsen voor de basisscholen van de voormalige Gemeente Wûnseradiel, gehouden op woensdag 1 juni jl. te Arum. Mede georganiseerd door kaatsvereniging Willem Westra Arum onder leiding van de heer Johan Weerstra.
Er werd in 3 categorieën gekaatst nl. Jongens A-klasse, Jongens B-klasse en Meisjes.
Deelnemende parturen bij de Jongens A-klasse 5 parturen, poulekaatsen, Jongens B-klasse 8 parturen en Meisjes 9 parturen.
Uitslagen:
Jongens A-klasse
1e prijs CBS De Oerdracht Exmorra
Marten Leijenaar
Jarno Feenstra
Sydo Dijkstra
2e prijs CBS De Ark Makkum
Thom Stellingwerf
Thom Oostenveld
Mike Aarts
3e prijs OBS De Opslach Arum
Jildert Wijbenga
Jesse van der Heide
Pieter den Breejen
Jongens B-klasse
1e prijs CBS De Ark Makkum II
Clive van der Weerdt
Jari van Malsen
2e prijs OBS De Marnewier Kimswerd
Menno Johnson
Klaske Rijpma
3e prijs CBS De Gielguorde Lollum I
Johannes Bouma
Marten Algra
Harmen Jacob Postma
3e prijs CBS De Gielguorde Lollum II
Geale Veenje
Lieuwe Meint Postma
Hidde Jorritsma
Verliezersronde B-klasse
1e prijs verliezers CBS De Oerdracht Exmorra
Niels Steigenga
Ingmar Elgersma
Willem Jelle Feenstra
2e prijs verliezers CBS De Bonkelder Witmarsum
Pieter Postma
Mark Okkema
Redmer Ypeij
Meisjes
1e prijs OBS It Iepen Stee Makkum
Larissa Smink
Elke de Witte
Roas Bootsma
2e prijs CBS De Ark Makkum I
Alberdine Groen
Ilse Zwaagstra
3e prijs CBS De Oerdracht Exmorra
Femke Kuiper
Hilde Stremler
Sigrid Strikwerda
Verliezersronde Meisjes
1e prijs verliezers CBS De Trijetine I Schettens
Jellie van Abbema
Jellyne van der Brug
Renske Slagman
2e prijs verliezers CBS De Gielguorde Lollum
Gonnie Schilstra
Fardou Jorritsma
Baudien Venema/Mirthe Joustra