Updates en Uitslagen

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

It wie it wykein fan de KNKB ôfdielingswedstriiden en NK's. Troch it minne waar op sneon (it fjield stie blank) koe de ôfdielingswedstriid foar de pupillenjonges en - famkes helaas net troch gean. Erg jammer, want hjir soenen ek in oantal Arumer partoeren oan mei dwaan. Op de NK foar jonges en famkes koenen de Arumer partoeren net 'stunte'.
Op snein giene de welpenjonges út Arum, Rudmer Koopmans en Jitse Bosch nei Jirnsum. Se wûnen dêr in mooie 3e priis.
De skoalfamkes keatsten yn Hommerts/Jutryp. Mara Konst wûn by de opstap de 2e priis.

Jimme ek fan herte lokwinske!
... Zie meerZie minder

It wie it wykein fan de KNKB ôfdielingswedstriiden en NKs. Troch it minne waar op sneon (it fjield stie blank) koe de ôfdielingswedstriid foar de pupillenjonges en - famkes helaas net troch gean. Erg jammer, want hjir soenen ek in oantal Arumer partoeren oan mei dwaan. Op de NK foar jonges en famkes koenen de Arumer partoeren net stunte.
Op snein giene de welpenjonges út Arum, Rudmer Koopmans en Jitse Bosch nei Jirnsum. Se wûnen dêr in mooie 3e priis.
De skoalfamkes keatsten yn Hommerts/Jutryp. Mara Konst wûn by de opstap de 2e priis.

Jimme ek fan herte lokwinske!Image attachmentImage attachment

Juster wie de federaasjewedstriid foar de jeugd yn Kimswert. Omdat it moarns sa freeslik reinde waard der pas om 13.00 oere begûn. Middeis kaam de sinne der troch en sa wie it dochs noch in prachtige keatsdei. Hjirûnder de Arumer priiswinners:

Welpen:
Jetse Visser en Jeline Bosch 1e priis yn de herkansingsronde
Niek Visser 2e priis
Jitse Bosch 1e priis

Pupillen:
Ruben Palma 1e priis.

Fan herte lokwinske jonges en famke!
... Zie meerZie minder

KNKB Pupillen jongens en meisjes is afgelast!
Het veld is veel te nat.
Zegt het voort, zegt het voort!
... Zie meerZie minder

4 dagen geleden

Kaatsvereniging Willem Westra

De foto's van de Arum-Achlumpartij, de foto's van de prijsuitreiking van de A-klasse volgen nog. Kaatsvereniging Achlum14 juni 2019 ... Zie meerZie minder

4 dagen geleden

Kaatsvereniging Willem Westra

14 juni 2019 ... Zie meerZie minder

Laad meer